دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
معرفی

مشخصات فردی

نام : حامد   اهری

پست الکترونیکی : h.ahari@srbiau.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری حرفه‌ای : دکترای حرفه ای دامپزشکی ( گرایش میکروب شناسی فراورده های غذائی حیوانی)
دانشگاه اخذ مدرک دکتری حرفه‌ای : دانشگاه آزاد اسلامی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : دکترای تخصصی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی (گرایش میکروب شناسی مواد غذائی)
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی

سوابق اجرایی

تحصیلات عالیه

رشته تحصیلی

رشته تحصیلی

درجه علمی

دانشگاه

کشور محل تحصیل

دکترا

دامپزشکی

دکترای حرفه ای

آزاد اسلامی

ایران

مدیریت MBA

مدیریت اجرائی

 معادل کارشناسی ارشد

 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

ایران

دکترای تخصصی

بهداشت وکنترل کیفی مواد غذائی

(Ph.D)

علوم و تحقیقات تهران

ایران

عضوهیات علمی  تمام وقت

بهداشت و کنترل کیفی  مواد غذائی

استادیار تمام وقت

دانشکده علوم ومهندسی صنایع غذائی واحد علوم وتحقیقات تهران

ایران

سرممیزرسمی و بین المللیWFSO

سیستم های مدیریت کنترل کیفیت صنایع غذائی

سرممیز

سازمان جهانی ایمنی غذا

انگلستان

سمت

نوع وظایف محوله

مکان فعالیت

تاریخ

از

لغایت

موسسه سرم واکسن‌سازی رازی

کارآموز

کرج- حصارک

1386-1385

انستیتو پاستور ایران

مجری طرح‌های پژوهشی

بخش بیوتکنولوژی

1387-1386

شرکت تولیدکننده مواد ضدعفونی

مدیریت بخش

تهران

1387-1386

نماینده علمی شرکت تحقیقاتی

گرایش نانوتکنولوژی

تهران

1388-1387

مدیریت گروه بهداشت مواد غذایی

مدیر گرو ه

تهران

1389- 1388

دانشگاه پیام نور استان تهران

مدرس

تهران

1388-1389

سرممیز رسمی سازمان جهانی ایمنی غذا

سرممیز

تهران

1388-1389

آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذائی نانوتست

مسئول فنی

تهران

1388-1389

دانشگاه صنعت غذا

مدرس ایمنی و بهداشت در صنایع غذائی

تهران

1388- 1389

شرکت نانو نصب پارس

مدیریت تحقیقات و توسعه

تهران

1388-1389

طراحی آزمایشگاه مواد غذائی

مشاور و طراح

تهران

1388- 1389

مسئول استعدادهای درخشان واحد علوم و تحقیقات

مسئول واحد

تهران

1388- 1389

دانشگاه مرکز غلات قائم

مدرس

تهران

1388-1390

دانشکده فنی دانشگاه تهران (گروه صنایع غذائی)

مدرس

تهران

1389-1390

مدرس روش تحقیق (END NOTE RIS)

مدرس

تهران و دانشگاه های آزاد شهرستان ها

1389-1391

 

 عضویت در جوامع علمی

نام مجمع

نوع همکاری و سمت

محل فعالیت مجمع

مدت عضویت

از

لغایت

عضو باشگاه پژوهشگران جوان-عضو استعدادهای درخشان ایران

عضو فعال

تهران

1387

1389

عضو انجمن میکروب‌شناسی ایران

عضو انجمن

تهران

1384

1386

عضو جامعه دامپزشکی ایران

عضو انجمن

تهران

1386

1388

عضو انجمن صنایع غذائی ایران

عضو پیوسته

تهران

1387

1389

عضو انجمن نانو فن آوری

عضو عادی

تهران

1388

1389

عضوسازمان نظام دامپزشکی ایران

عضو عادی

تهران

1385

1389

عضو انجمن بیوتکنولوژی ایران

عضو پیوسته

تهران

1388

1389

عضو شورای تحریریه نشریه غذا

عضو تحریریه

تهران

1388

1389

سرممیز رسمی سازمان ایمنی جهانی غذا

سرممیز بین المللی

انگلستان

2009

2010

عضو پیوسته انجمن بین المللی FOOD PROTECTION

عضو پیوسته

امریکا

2010

2011

عضو پیوسته سازمان جهانی غذا انگلستان

WORLD FOOD SAFETY ORGANISATION

عضو پیوسته

انگلیس

2009

2010

 


نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : گروه علوم ومهندسی صنایع غذائی

محل خدمت : دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 5

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی گروه مهندسی کشاورزی-صنایع غذایی

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1390/03/03

حامد اهری

حامد اهری

محل خدمت:   دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی

مرتبه علمی : استادیار

^